Specialist in de Haagse politiek

 

Public Affairs, lobby en strategische advisering

Kern van belangenbehartiging is het optimaal positioneren van een bedrijfs- of maatschappelijk belang in het politieke en ambtelijke beslissingsveld. Opdrachten kunnen zich richten op een éénmalig vraagstuk. Bijvoorbeeld aanpassing of voorkoming van wetgeving, het naar voren brengen van een regionaal belang of het verkrijgen van een specifiek besluit. Daarnaast ondersteunt Linking Partners op meer permanente basis de positie van de opdrachtgever ten opzichte van politiek en bestuur. Uiteraard ligt er een sterk overgangsgebied tussen deze twee werkgebieden.

Linking Partners stelt zich daarbij graag op als sparringspartner, die met de cliënt een specifieke casus en het politieke krachtenveld doorneemt en adviseert over de te volgen strategie.
Het kantoor steekt veel energie in het verkennen van de mogelijkheden. Dit maakt dat de opdrachtgever precies de marges en kaders kent en goed geïnformeerd met ons kan nadenken over de te volgen strategie.
Onze adviseurs zijn beschikbaar om met bestuurders en bedrijfsleiding na te denken en te sparren over ontwikkelingen in Den Haag die hun bedrijfstak raken. Voor steeds meer organisaties is het van belang tijdig en structureel in te spelen op belangrijke wetgevingstrajecten of maatschappelijke ontwikkelingen.

Vlakbij de Tweede Kamer

Linking Partners is in Den Haag gevestigd aan het Plein, pal tegenover de Tweede Kamer. Onze adviseurs hebben vele jaren gewerkt binnen de Tweede Kamer. Als inhoudelijk medewerker, voorlichter of als Kamerlid. Zij kennen de procedures, kanalen en werkwijzen van Eerste en Tweede Kamer. Hierdoor weten ze snel over informatie en documentatie te beschikken en die onmiddellijk te duiden. Doordat onze mensen nog altijd bijna dagelijks in de Kamer zijn, beschikt Linking Partners over een laagdrempelige toegang tot Kamerleden én medewerkers. Daarnaast heeft het kantoor een uitgebreid netwerk op de departementen, waardoor tijdig ingespeeld kan worden op de inhoud van wetsvoorstellen en beleidsplannen. Kennis van de gang van zaken in Brussel is aanwezig binnen het kantoor.

Partner voor branche-organisaties en public affairsprofessionals

Organisaties met een eigen public affairs afdeling werken vaak met Linking Partners samen. We zijn dan de snel opererende voorpost in het hart van het Haagse krachtenveld. Steeds meer gemeenten, regio’s en brancheorganisaties zoeken samenwerking met ons kantoor.
Ook lokale en regionale overheden maken gebruik van onze diensten.  Optreden in tandem-verband met Linking Partners kan tot een sterkere positie leiden.

Monitoring: weten wat er speelt

De agenda van de Tweede Kamer bewaken, snel over de brieven van de Ministeries kunnen beschikken, weten wanneer wat behandeld gaat worden. Dat is de inhoud van monitoring. Weten wat er wanneer in de politiek speelt. De brieven kennen, ook als ze niet in de publiciteit zijn, er scherp op zijn om op het juiste moment politici te benaderen, en uw belang zo neerleggen dat het past in de debatten die in de politiek actueel zijn.

 

Den Haag – Zwolle